Downloads

Cheat Sheet

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ไฟล์ word ,docx

ไฟล์ word เกณฑ์ราคากลางฯ ปีงบ66 มาจากการแปลงมาจากไฟล์ pdf หากมีคำผิดกรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ sherlockaome@gmail.com เพื่อทำการปรับปรุง ขอบคุณครับ