Database

แก้ปัญหา export ภาษาไทยเพี้ยน ของ MySQL ใน phpMyAdmin

ส่งออกภาษาไทย แล้วให้อีเมล์ให้มนุษยต์ต่างดาว

ถ้าคุณส่งออกข้อมูลรูปแบบ csv ใน phpMyAdmin แล้วเป็นภาษาต่างดาว วิธีแก้ไขง่ายนิดเดียว

ตัวอย่าง ภาษาต่างดาว

วิธีแก้ไขคือ เปลี่ยน Character set จาก utf-8 เป็น tis-620

กดปุ่ม Export ด่านล่าง เป็นอันเสร็จพิธีครับ