Mobile Apps

การใช้ Variables ใน Kotlin

การกำหนดตัวแปรใน Kotlin มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ var และ val

การกำหนดตัวแปรใน Kotlin มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ var และ val โดยสิ่งที่แตกต่างกันคือ var สามารถเปลี่ยนแปลงค่าภายหลังได้ (mutable) แต่ val นั้นเปลี่ยนไม่ได้ (immutable) ส่วนตัวผมใช้วิธีจำง่ายๆ คือ val ลงท้ายด้วยตัวแอล ซึ่งมันเหมือนตัวไอใหญ่ โดยตัวไอก็เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า immutable

ฉะนั้นการเลือกใช้ var หรือ val นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าค่านั้นจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เช่น ถ้าเป็นตัวแปรค่า pi ก็ควรใช้ val เพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้

val pi = 3.14
var mood = "good"

เชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมายบวก (+) เช่น

fun main() {
    var name = "ohm"
    var liveIn = "Khon Kaen"
    println("My name is " + name + ", I live in " + liveIn)
}

ในภาษา kotlin ไม่จำเป็นต้องระบุชนิดตัวแปรเหมือนใน Java เรียกคุณสมบัตินี้ว่า type inference แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็สามารถระบุชนิดตัวแปรได้เช่นกัน ด้วยการใช้เครื่องหมาย : (colon) แล้วตามด้วยชนิดตัวแปร

var pi: Float = 3.14f

สามารถสร้างค่าตัวแปรไว้ แล้วค่อยกำหนดค่าให้มันภายหลังก็ได้

var pi: Float
pi = 3.14f
Tags